مشاوره و مديريت استراتژيک فروش

بهترين محصولات و مناسب ترين قيمت ها،  زماني داراي ارزش مي شوند،  كه به فروش برسند. بسياري از صاحبان كالا معتقد هستند،  وقتي كالا خوب باشد،  پس به راحتي به فروش مي رسد و يا اگر مشتري همچنان در خواست مي كند،  منظور ادامه حيات يك بازار است. مسئله اينجاست،  كه اگر رفتار و چگونگي حضور محصول و يا معرفي و جايگاه فيزيكي يك محصول براي مخاطبان ( چه مشتريان اصلي و چه مشتريان دست دوم ) به خوبي ارائه نشود،  نمي توان استمرار را در يك روند مطلوب،  براي يك برنامه فروش احساس كرد. در طرح ريزي و برنامه ريزي براي فروش،  دقيقاً به موضوع رفتارهاي لحظه اي فروش و چگونگي ارائه محصول به خريدار،  پرداخته مي شود. تنظيم برنامه هاي فروش،  در امتداد برنامه هاي ديگر مجموعه Promotion قرار مي گيرد.

 • تدوین اهداف و برنامه زمان بندی اهداف فروش

   • طراحی و نظارت بر چرخه عملیات فروش

 • تنظیم روش ها و جداول پیش بینی فروش

 • تجهیز منابع انسانی بر افزایش فروش

   • ارائه راهکارهای ارتباطی و تعاملی در جهت سازی سیستم و افزایش فروش

 • فرآیند استراتژیک مدیریت فروش

  • نظارت برعوامل کمی و کیفی در ارزیابی فروشندگان

 • پیش بینی فروش با روش های آماری و به کمک منحنی عمر محصول

   • طراحی عملیات ستادی فروش

 • بررسی ویژگی های محیط های مختلف فروش

 • تدوین شرح وظایف سطوح مدیریتی و مهندسی فروش

    • مدل CS4 در طراحی استراتژی های فروش

    • مدل Spin در مهندس فروش

  • پیاده سازی سیستم های جامع فروش در سازمان

 • بهینه سازی سیستم فروش

   • طراحی فرم های کنترل پروژه و فرآیندهای فروش

 • نظارت،  ارزیابی و بهبود عملکرد نیروهای فروش

   • ایده پردازی طرح های جامع فروش

   • روان شناسی خرید و روان شناسی فروش

   • دلايل كاهش مشتريان و افت فروش

 • بررسي دلايل ناكارآمدی نیروهای فروش

  • شناسايي عوامل وفادار نبودن مشتريان و علل گرايش آنها به رقبا

    • روش هاي افزايش ميزان وفاداری مشتريان

    • آناليز دلايل شكست روش های اجرایی در جذب مشتريان جدید

  • بهبود سطح حفظ مشتری جهت افزایش فروش و ایجاد جریان درآمد اضافی

    • ايجاد ارتباط،  شناسايی نيازهای مشتريان و جلب اعتماد آنها برای خريد

    • آموزش تیم فروش و حفظ استعدادهای برتر فروش

  • کارشناسی اشتباهات و خطاهای رایج در نیروها و مدیریت فروش

   • تکنیک های رفتار شناسی و رفتارسنجی مشتریان در فروش

   • شناسایی انواع مشتریان و تکنیک های فروش به آنها

    • طراحی و نظارت بر چرخه عملیات فروش

 • تعیین بازار هدف فروش محصول در سطح ملی و مراکز استان های کشور