مشاوره و مديريت استراتژيک بازاريابي

چه چیزی،  به چه کسی،  در چه زمانی،  به چه بهایی،  چگونه و ده‌ها سوال دیگر از اساسی‌ترین سوالات کسب ‌و کار بشمار می‌روند که تنها اشراف به دانش بازاریابی می تواند پاسخ‌گوی آنها باشد. بازاریابی اثربخش سبب می شود تا مشتریان در زمانی که شما می خواهید رفتارهایی را که شما مایل هستید از خود نشان دهند که این مستلزم تحقیقات،  مطالعه،  برنامه ریزی و اجرای بسیار دقیقی است. این همان نقشی است که یک مشاور بازاریابی ایفا می نماید. مشاور بازاریابی فرصت هایی را در تجارت شما می بیند که ممکن است شما از دست داده یا فراموش کرده باشید. او همچنین می تواند از بسیاری از اشتباهاتی که کارآفرینان و صاحبان کسب و کار در هنگام بازاریابی محصولات و خدمات خود مرتکب می شوند جلوگیری کند و باعث ذخیره سرمایه های مالی،  زمانی و انسانی سازمان شما گردد.

خدمات مشاوره بازاریابی:

—

آسیب شناسی وضعیت موجود و اصلاح فرآیندهای بازاریابی سازمان

تدوین و ایده پردازی استراتژی فعالیت های بازاریابی

طراحی،  ایجاد و تعریف سیستم بازاریابی و پیاده سازی آن

بررسی محیط های توسعه بازار و ارائه پیشنهادات کسب سهم بازار سازمان

آموزش بازاریابی به پرسنل سازمان

تشکیل تیم بازاریابی

نظارت بر عملکرد تیم بازاریابی

بررسی و پیاده سازی عوامل 4P در سازمان و بازار

راه اندازی واحد تحقیقات بازار